เงื่อนไขการบริการและข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสั่งซื้อออนไลน์อมตะทีม

     ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงส่วนแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ควบคุมการใช้งานและการให้บริการระบบสั่งซื้อออนไลน์อมตะทีม ของบริษัท อมตะทีม จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการใด ๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งแรก จะถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ทุกประการ

คำจำกัดความ

     ระบบสั่งซื้อออนไลน์อมตะทีม ประกอบด้วย www.amatateam.com และ amatateam Mobile App เป็น “แพลตฟอร์ม” จัดทำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น ติดต่อ ขอข้อมูล สั่งซื้อสินค้า ให้แก่ผู้ใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์

     ท่านสามารถใช้งาน “แพลตฟอร์ม” นี้ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูล สั่งซื้อสินค้า ติดต่อสอบถาม โดยที่ท่านยินยอมทำตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

     การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่ประการใด

     การใช้บริการและคุณสมบัติบางอย่างจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บน “แพลตฟอร์ม” ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

     ผู้ใช้ “แพลตฟอร์ม” ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากพฤติกรรมใดๆ หรือความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวต่างๆ ของท่านที่สอดคล้องกับในส่วนนี้

การเข้าสู่ระบบ

     ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานส่งไปยัง“แพลตฟอร์ม” และ/หรือ ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถามรีวิวความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า “การส่งข้อมูล“) จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังท่าน และเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นใดๆในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ สามารถใช้ชื่อบัญชีที่ท่านส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆได้ทันที การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบน “แพลตฟอร์ม” นี้เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของ“แพลตฟอร์ม” แต่ประการใด

การยอมรับในการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อทางแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอในแพลตฟอร์มนี้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน โดยคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งทีทท่านสั่งซื้อไปยังสถานที่ส่งมอบที่ท่านกำหนดไว้

ราคาและการชำระเงิน

     รายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากพบว่าราคาของสินค้าเกิดความผิดพลาด ท่านสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อที่ราคาที่ถูกต้องหรือไม่ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่ยืนยัน บริษัทฯ จะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ถ้าท่านยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

     ราคาสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว และเป็นเงินบาทไทย ค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าวัสดุบรรจุค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี) และมีการคิดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแสดงไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “ผลรวมทั้งสิ้น”

     การชำระค่าสินค้า บริษัทฯ ได้ระบุไว้ชัดเจนตอนที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนดได้ กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน เมื่อธนาคารยืนยันการชำระเงินกลับมาที่ “แพลตฟอร์ม” ของบริษัทฯ แล้ว ถือว่าการชำระเงินสมบูรณ์ ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องผ่านรายการธนาคารของท่านเอง

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงแก้ไข

     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในทันที ผู้ใช้ควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข การใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ

การปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และการบริการ

     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการต่าง ๆ โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข การหยุดชะงัก และความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และการบริการนั้น ๆ

การเชื่อมโยงกับระบบของบุคคลที่สาม

     ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่ให้การรับรองหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็น คำแนะนำ ถ้อยแถลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนระบบเหล่านั้น เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลใด ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย

     ผู้ใช้งานจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ด้วยวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การส่งผ่านหรือการประกาศสิ่งใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น สากล หรือรัฐ ซึ่งรวมไปถึงสิ่งซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นการข่มขู่ การลามกอนาจาร การหมิ่นศาสนา ความลับทางการค้า หรือสิ่งซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาหรือการชักชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การเป็นสมาชิก หรือการบอกรับเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง นอกจากนี้พฤติกรรมซึ่งเป็นการจำกัดการใช้งานถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกัน

ลิขสิทธิ์

     สิ่งที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ทั้งหมด รวมทั้งข้อความ กราฟิก สัญลักษณ์ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ วิดิทัศน์ เพลง และดนตรีประกอบอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ดังนั้นเนื้อหาเหล่านี้จะไม่สามารถถูกนำไปใช้ เผยแพร่ ส่งมอบ ปรับปรุงแก้ไข โอนย้าย จำหน่าย ลอกเลียน หรือกระทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว แต่ไม่สามารถใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและการค้าได้

     ผู้ใช้งานไม่สามารถอัปโหลด ลงประกาศ หรือเผยแพร่สิ่งใด ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การนำเสนอสิ่งใด ๆ บนพื้นที่สาธารณะของบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้งานรับประกันว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปลภาษา หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งซึ่งได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านั้นบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ สามารถเข้าถึง รับชม เก็บข้อมูล หรือทำซ้ำเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน และอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ทำสำเนา เผยแพร่ และจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งซึ่งปรากฏบนผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

     ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ล้วนมีความเสี่ยง บริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สาม ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายไม่รับประกันว่าการบริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อบกพร่องหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีองค์ประกอบที่มีเจตนามุ่งร้าย รวมทั้งไม่รับประกันผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล บริการ หรือสินค้าในพื้นที่และ/หรือ ระบบของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบทลงโทษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมทั้งความเสียหายจากการขาดผลประโยชน์ การเสียประโยชน์การใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การเสียค่าความนิยมหรือนามธรรมอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลง การใช้วัสดุ เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ในทุกกรณี

การชดใช้ค่าเสียหาย

     ผู้ใช้งานยินยอมที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และช่วยเหลือบริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สามผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายจากอันตราย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าทนายความซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

การเฝ้าสังเกต

     บริษัทฯ มีสิทธิ์เฝ้าสังเกตเนื้อหาที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธการประกาศ หรือถอดถอนวัสดุใด ๆ ที่ถูกนำเสนอหรือประกาศบนผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ได้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึงการถอดถอนวัสดุใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและเป็นที่คัดค้าน

การบอกเลิกสัญญา

     บริษัทฯ และผู้ใช้งานมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการบริการนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว หากบริษัทฯ พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งานไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการนี้

กฎหมายที่บังคับใช้

     ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดทำโดยบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อตกลงซึ่งทุกฝ่ายยินยอมและเห็นพ้องต้องกัน และจะถูกใช้นำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้ทั้งแบบลายลักษณ์อักษรและวาจา ข้อตกลงจะได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย