นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อมตะทีม จำกัด

     บริษัท อมตะทีม จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

     ในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ บริษัทจะสอบถามข้อมูลซึ่งระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บ

  • เมื่อท่านสมัครหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านการลงทะเบียน ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วัน-เดือน-ปีเกิด รูปภาพส่วนตัว ฯลฯ มาให้บริษัท เพื่อใช้สร้างประวัติส่วนตัวของท่าน
  • กิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น การนำเสนอผลงานให้หน้าชุมชน
  • ข้อมูลที่ได้จาก Social Media ได้แก่ Google, Facebook, Apple ID และ Line เมื่อท่านสร้างหรือเชื่อมโยงบัญชีเพื่อการใช้งาน โดยบริษัท จะจัดเก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล และ อีเมล
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อจัดหาบริการหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอหรือมอบอำนาจให้ วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดแต่เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกฝนให้ดูแลจัดการข้อมูลเท่านั้น บุคคลเหล่านี้จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ รวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานตลอดเวลา

     บริษัทฯ อาจส่งอีเมลหรือจดหมายข่าวถึงผู้ใช้งานเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ บริการ รายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์รับอีเมลหรือจดหมายข่าวเหล่านี้ ผู้ใช้งานสามารถขอยกเลิกการติดต่อได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่ 3 หรือองค์กรภายนอกเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของประเทศไทย
  • เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
  • เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน เช่น การสืบสวน การพิจารณาคดี เป็นต้น
  • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ

     อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งานอาจถูกมอบให้แก่พันธมิตรทางการค้า ผู้ผลิต และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นครั้งคราว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ พร้อมดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้ตั้งระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยตลอดเวลา

     ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้งาน ดังนี้
  • ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน (ID) และรหัสผ่าน (Password) แก่ผู้อื่นหรือเขียนไว้ในที่ที่เปิดเผย
  • เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ
  • ออกจากระบบ (Log out) ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองหรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

ติดต่อเรา

     บริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที

อีเมล : support@amatateam.com
Website: https://amatateam.com